دانلود تحقیق بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي

تحقیق-بررسي-شيوع-اختلالات-رواني-در-بيماران-كليوي
تحقیق بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 98
حجم فایل: 189 کیلوبایت
قیمت: 10900 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي،
در قالب word و در 98 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

فصل اول: موضوع تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف پژوهش
سؤال هاي تحقيق 
متغيرهاي تحقيق
تعريف نظري و عملياتي مفاهيم 

فصل دوم: پيشنيه تحقيق
مفهوم اختلالات رواني
ديدگاه هاي نظري در اختلالات رواني
ابعاد پرسش نامه
افسردگي
خصومت (پرخاش گري)
ابراز وجود 
روان پريشي
ويژگي اساسي دريسكوزها يا روان پريشي ها
پارانوئيد
اسكيزوفرني و علايم شاخص آن
اضطراب
فوبي
خودبيمار انگاري ( هيپوكندريا)
وسواس
انواع رفتارهاي اجباري
انواع روش هاي درماني بيماران دياليزي
درمان رواني بيماران دياليزي
تحقيقات خارجي
تحقيقات داخلي

فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گيري
ابزار پژوهش
روش جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
توصيف و تحليل داده ها
فرضيه آزمايي

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
منابع و مآخذچکیده تحقیق:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه اختلالات رواني در دو گروه از افراد عادي و بيماران كليوي در شهرستان نيشابور انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه 25 نفري از افراد عادي و بيماران كليوي مي باشد كه با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند و با محقق در اجراي پرسش نامه SCL90، همكاري نموده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسي دوازده سؤال تحقيقي انجام شده است كه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نشان دادند كه ميزان افسردگي در دو گروه مورد مقايسه با يكديگر تفاوت معناداري ندارد و ميزان خودبيمار انگاري در بيماران كليوي بيشتر از افراد عادي است. هم چنين در بين دو گروه در ميزان متغيرهايي هم چون اضطراب، روان پريشي، وسواس، حساسيت بين فردي، خصومت، فوبيا هيچ گونه تفاوت معناداري مشاهده نشد ولي ميزان پارانويا در بين بيماران كليوي بيشتر از افراد عادي است. در بررسي خصوصيات پرسشنامه نيزدر بين دو گروه مورد مطالعه در مواردي مثل ضريب كلي علائم مرضي، جمع علائم مرضي و ضريب ناراحتي هيچ  گونه تفاوت معناداري مشاهده نشد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق بررسي سلامت رواني كاركنان دانشگاه هاي هنر و پيام نور نيشابور،

تحقیق-بررسي-سلامت-رواني-كاركنان-دانشگاه-هاي-هنر-و-پيام-نور-نيشابور-
تحقیق بررسي سلامت رواني كاركنان دانشگاه هاي هنر و پيام نور نيشابور،
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 85
حجم فایل: 2115 کیلوبایت
قیمت: 12900 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسي سلامت رواني كاركنان دانشگاه هاي هنر و پيام نور نيشابور،
در قالب doc و در 95 صفحه، قابل ويرايش، شامل:فصل اول:
مقدمه
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف كلي
اهداف جزئي
سؤالات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعاريف مفهومي و عملياتي

فصل دوم:
مفهوم سلامت روان
تاريخچه سلامت روان در جهان
تاريخچه سلامت روان در ايران
سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف
سلامت رواني از نظر مكاتب مختلف
اصول سلامت رواني
هدف ايجاد سلامت روان
مكانيزم رواني و نقش آن در سلامت روان
جمع بندي
همه گيرشناسي در ايران
بررسي همه گيرشناسي در جهان

فصل سوم:
روش تحقيق
جامعه تحقيق
نمونه تحقيق
ابزار تحقيق
روش نمره گذاري
مقياس هاي چهارگانه آزمون GHQ
موارد كاربرد و محدوديت هاي GHQ
نمره برش آزمون
تجزيه و تحليل داده ها
ملاحظات اخلاقي

فصل چهارم:
مقدمه
توصيف و تحليل داده ها
فرضيه آزمايي

فصل پنجم:
بحث و نتيجه گيري
محدوديت ها
پيشنهادات
منابع و مآخذ
پيوست


چکیده تحقیق:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه سلامت رواني كاركنان دانشگاه هاي هنر و پيام نور شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه كارمندان زن و مرد شاغل در اين دو دانشگاه به حجم 27 نفر تشكيل مي دهد كه با محقق در اجراي پرسش نامه سلامت عمومي GHQ و پرسش نامه محقق ساخته همراه آن همكاري نمودند. اين تحقيق از نوع زمينه يابي و با هدف بررسي پنج سؤال تحقيقي انجام شده است كه داده هاي آماري با درجه آزادي 95% مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت كه پس از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نتايج بدست آمده در پاسخ به سؤالات تحقيق به اين ترتيب مشخص شده اند كه در بين كاركنان در دانشگاه در ميزان سلامت رواني تفاوتي وجود ندارد و ميزان سلامت رواني كاركنان زن و مرد شاغل در دو دانشگاه با يكديگر متفاوت نيست و سلامت رواني كاركنان بخش هاي مختلف اداري و خدماتي در دو دانشگاه با يكديگر متفاوت نيست. هم چنين نتايج به دست آمده نشان دادند كه بين سن و ميزان سلامت رواني در بين كاركنان در دانشگاه رابطه معناداري وجود ندارد و بالاخره اين كه بين ميزان سلامت رواني و مدت فعاليت در بين كاركنان دو دانشگاه رابطه معناداري مشاهده نشد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستی شهر نیشابور

تحقیق-بررسي-سلامت-رواني-كاركنان-بهزيستی-شهر-نیشابور
تحقیق بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستی شهر نیشابور
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 92
حجم فایل: 196 کیلوبایت
قیمت: 10900 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستی شهر نیشابور،
در قالب word و در 92 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

فصل اول: كليات و مقدمه
1-1 مقدمه
1-2 بيان مسأله
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق
1-4 اهداف تحقيق
1-5 فرضيه ها و سؤالات تحقيق
1-6 متغيرهاي تحقيق
1-7 تعريف مفهومي و عملياتي

فصل دوم: پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري
1-2 پيشينه نظري تحقيق
2-1-1 مفهوم سلامت روان
2-1-2 تاريخچه سلامت روان در جهان
2-1-3 تاريخچه سلامت روان در ايران
2-1-4 مفهوم سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف
2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب
2-1-6 اصول سلامت روان
2-1-7 هدف ايجاد سلامت روان
2-1-8 مكانيزم هاي دفاعي و نقش آن در سلامت روان
2-1-9 جمع بندي
2-2 پيشينه عملي تحقيق
2-2-1 همه گير شناسي در ايران
2-2-2 بررسي همه گيرشناسي در جهان

فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1 روش تحقيق
3-2 جامعه آماري
3-3 نمونه تحقيق
3-4 ابزار تحقيق
3-4-1 مقياس هاي چهارگانه آزمون
3-4-2 موارد كاربرد و محدوديت هاي آزمون
3-4-3 نمره برش آزمون
3-5-3 پايايي آزمون
3-6 اعتبار پرسش نامه
3-7 روش جمع آوري اطلاعات و اجرا
3-8 تجزيه و تحليل آماري

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
4-1 داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه
4-2 ميانگين سلامت رواني جامعه مورد مطالعه
4-3- تجريه و تحليل فرضيه و سؤالات تحقيق

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1 بحث و نتيجه گيري


چکیده تحقیق:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه ميزان سلامت رواني در كارمندان اداره بهزيستي شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را، كليه كارمندان زن و مرد اداره بهزيستي شهر نيشابور با حجم 36 نفر تشكيل مي دهند. از اين افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجراي آزمون سلامت عومي GHQ و پرسش نامه محقق ساخته همراه آن همكاري نموده اند اين تحقيق از انواع زمينه يابي و با هدف بررسي يك فرضيه و چهار سؤال تحقيقي انجام گرفت كه داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS با درجه آزادي 95% مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

پس از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نتايج به دست آمده در پاسخ به فرضيه و سؤالات تحقيق، به اين ترتيب مشخص شده است كه ميزان سلامت رواني در مردان بيشتر از زنان است و بين سلامت رواني و سن كارمندان رابطه معني داري وجود ندارد. هم چنين نتايج گوياي اين مطلب است كه نوع اشتغال در كارمندان در ميزان سلامت رواني آن ها تأثيرگذار نيست و وجود گروه هاي مختلف فعاليتي در اداره بهزيستي تأثيري در ميزان سلامت رواني كارمندان ندارد و بالاخره اين كه بين سلامت رواني و سنوات كاري كارمندان بهزيستي رابطه معني داري وجود ندارد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزی

تحقیق-بررسی-عدم-استقبال-سوادآموزان-از-کلاس-های-نهضت-سوادآموزی
تحقیق بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 49
حجم فایل: 41 کیلوبایت
قیمت: 10900 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزی،
در قالب doc و در 49 صفحه، قابل ويرايش، شامل:فصل اول: مقدمه
چکیده تحقیق 
مقدمه
اهمیت موضوع
مسأله تحقیق
بیان موضوع
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
سؤال تحقیق
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه

فصل دوم: بررسی پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق
سابقه پژوهشی موضوع
سابقه پژوهش موضوع
بررسی مسائل سوادآموزی ایران قبل از انقلاب اسلامی
تعلیمات اکابر
آموزش سالمندان
آموزش بزرگسالان
کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی
فعالیت های کمیته پیکار جهانی  با بی سوادی به سه دوره تقسیم شده است.

فصل سوم: روش پژوهش
جامعه نمونه و روش های نمونه گیری
روش های جمع آوری اطلاعات
روش های آماری

فصل چهارم: یافته های پژوهشی:
جدول شماره1- زمان مناسب برای تشکیل کلاس ها و ضرورت تغییر کلاس با تغییرفصل
جدول شماره2- تأثیر ویژگی های آموزش یار بر یادگیری سوادآموزان
جدول شماره3- گرایش نمونه ها به آموختن مواد مختلف
جدول شماره4- تأثیر سواد در ابعاد مختلف زندگی نمونه ها
جدول شماره5- میزان رضایت نمونه ها از عوامل مختلف در سوادآموزی
جدول شماره6: اهمیت تشویق 
جدول شماره7- بررسی میزان ذوق و علاقه سوادآموزان
جدول شماره8- دلیل بی سواد ماندن سوادآموزان تا سنین بزرگسال
جدول شماره9- تطبیق اوقات فراغت بزرگسالان با ساعات تشکیل کلاس
جدول شماره0- مقایسه نمرات سوادآموزان با آموزشیاران و مسئولین نهضت سوادآموزی

فصل پنجم: تفسیر و نتیجه گیری
تفسیر و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ


چکیده تحقیق:
بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد.
بررسی های اخیر سازمان یونسکو و بسیاری از سازمان هایی که در ارتباط با سوادآموزی یا آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف فعالیت می کنند، نشان می دهد که این مسأله مشکلی همگانی است و محدود به کشورهای جهان سوم نیز نمی شود. این بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله حاد و لاینحل اکثر کشورهای جهان سوم است ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته صنعتی نیز هست، اما مسأله بی سوادی به دلیل افزایش بی سوادان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.
با توجه به این که کسب مهارت های سواد اولیه پله های نردبان دانش و آگاهی است، بی سواد ماندن درصد بالایی از افراد جامعه وسیله ای برای عدم آگاهی و فقدان تخصص و مهارت های لازم برای ایجاد جامعه ای مستقل، آگاه و تواناست.
با وجود این که سال های متمادی، برنامه های مبارزه با بی سوادی به صور مختلف در اغلب کشورهای جهان سوم رونق داشته ولی به دلیل رشد جمعیت بر تعدد بی سوادان جهان افزوده شده است. بدین وسیله لازم است از افرادی که در تهیه این پروژه من را یاری نموده اند، قدردانی شود. ابتدا از ریاست محترم نهضت سوادآموزی شهرستان نیشابور و راهنمایان تعلیماتی و کادر اداری نهضت قدردانی می شود و و پس از آن از آموزشیارانی که صادقانه پاسخ دادند و سوادآموزان و نوسوادان که همکاری کردند، سپاس گذاری می شود.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ابتدايي

تحقیق-بررسي-رابطه-بين-تيپ-هاي-شخصيتي-مديران-و-اثر-بخشي-آنان-در-مدارس-ابتدايي
تحقیق بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ابتدايي
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 226
حجم فایل: 464 کیلوبایت
قیمت: 19500 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان در مدارس ابتدايي،
در قالب doc و در 226 صفحه، قابل ويرايش، شامل:فصل اول:
1-1 مقدمه
1-2 بيان مسأله
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش
1-4 اهداف پژوهش
1-5 فرضيه‌ هاي پژوهش
1-6 متغيرها و تعاريف آن ها
1-6-1 تعاريف نظري متغيرها
1-6-2 تعاريف عملياتي متغيرها
1-7 تعاريف اصطلاحات

فصل دوم: پيشينه تحقيق
2-1 شخصيت
2-2 تعاريف شخصيت
2-3 حوزه‌هاي شخصيت
2-3-1 ساختار
2-3-2 فرآيند
2-3-3 رشد و نمو
2-3-4 آسيب شناسي رواني و تغيير رفتار
2-4 مضامين عمده در نظريه شخصيت
2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خويشتن
2-4-2 سطوح مختلف آگاهي و مفهوم ناهشيار
2-4-3  رابطه بين شناخت، عواطف و رفتار مشهود
2-4-4  اثرات گذشته، حال و آينده بر رفتار
2-5 نظريه‌هاي شخصيت
2-5-1 نظريه روان كاوي در شخصيت
2-5-2 زيگموند فرويد 
2-5-3 نظريه روان پويشي فرويد (روان كاوي در شخصيت)
2-5-4 سطوح شخيت: هشيار3، نيمه هشيار2 و ناهشيار
2-5-5 ساختار شخصيت: نهاد، من و فرامن
2-6 نظريه نوروان كاوي
2-6-1 كار گوستاو يونگ
2-6-2 نكات برجسته ي نظريات يونگ
2-7 روان شناسي فردي
2-7-1 آلفرد آدلر
2-7-2 بررسي نظريات آدلر
2-8 نظریه اختلالات شخصیتی
2-8-1 كارن هورناي
2-8-2 بررسي نظريات هورناي
2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی
2-9-1هري استاك ساليوان
2-9-2 بررسي نظريات ساليوان
2-10تظريه پديدار شناختي (فرد- محور)
2-10-1 كارل راجرز
2-10-2 بررسي نظريات و كارهاي راجرز
2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز
2-10-4 ساختار شخصيت از ديدگاه راجرز
2-11 نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت
2-11-1آبراهام مازلو
2-12 نظريه رويكرد صفات در شخصيت
2-12-1 گوردون آلپورت
2-12-2 بررسي نظريات آلپورت
2-13 نظريه چندبعدی شخصیت
2-13-1 هانس ج آي سنك
2-13-2 بررسی نظريات آیسنک
2-13-3 ابعاد اساسي شخصيت
2-14 نظريه رويكرد تحليلي عاملي صفات
2-14-1ريموند كوته
2-14-2 بررسي نظريات كتل در شخصيت
2-15 نظریات رابطه شغل و شخصیت
2-15-2 شخصيت نوع A
2-15-3 شخصيت نوع B
2-16 بررسي چند خصوصیت شخصیتی در شغل
2-16-1 اثر كانون كنترل
2-16-2 ماكياول گرايي 
2-16-3 مناعت طبع يا عزت نفس
2-16-4 سازگاري با موقعيت
2-16-5 خطر پذيري
2-17 شخصيت از ديدگاه اسلام و قرآن
2-17-1شخصيت در قرآن
2-18 تیپ شناسی
2-19 نظريه‌ هاي تيپ شناسي
2-19-1 زندگی نامه
2-19-2 نظريات رورشاخ در سنجش شخصيت
2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ
2-20ظريه ساخت بدن و خلق وخوی
2-21 نظريه شلدن (ريخت شناسي)
2-22 نظريه تيپ گال و جمجمه شناسي رواني
2-23 تيپ‌شناسي يونگي
2-23-1 اساس درك واقعي ذهني از نظر يونگ
2-23-2 كاركردهاي غير عقلاني
2-23-3 كاركردهاي عقلاني
2-23-4 روابط كاركردي
2-23-5 انواع كاركرد
2-23-6 تيپ‌ هاي روان‌شناختي يونگ
2-23-7 توصيف تيپ‌ هاي شانزده‌ گانه
2-23-8 اهميت شناخت تيپ‌هاي روان شناختي
2-23-9 نقد تيپ شناسايي يونگي
2-24 اثر بخشي 
2-25 شاخص هاي اثربخشي از ديدگاه های مختلف
2-25-1 كمرون و ويتون
2-25-2 سي‌شور
2-25-3 آرجريس
2-25-4 پيترز وواترمن
2-25-5 مالفورد
2-25-6 بس و هرسي- بلانچارد
2-25-7 هوي و ميكسل و چستر بارنارد
2-25-8 كالدول و اسپينكس
2-25-9 لوتانز و همكارانش
2-25-10 ديدگاه راجرز و همكاران
2-25-11مطالعات بسكر و چيرنز
2-25- 12 مدل پارسونز
2-26مقايسه ديدگاه هاي ارزشيابي اثر بخشي سازماني
2-27 نظریات جدید در اثربخشی
2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز
2-28  مدلهای ارزیابی اثربخشی
1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملاً ارزیابی می کند
2-29 نظریه ريچارد ال دفت
2-29-1 روش مبتني بر تامين هدف
2-29-2 روش مبتني بر تامين منابع
2-29-3 روش مبتني بر فرآيند دروني
2-29-4 روش مبتني بر تامين رضايت گروه‌هاي ذي نفع
2-30 كارهاي ديگران
2-30-1 تحقيقات انجام گرفته در مورد تيپ شناسي يونگي
2-30-1-1 تحقیقات خارج از كشور
2-30-1-2 تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور
2-30-2 اثربخشي
2-30-2-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور
2-30-2-2  تحقيقات انجام گرفته در خارج از كشور
2-31 استنتاج و نتیجه گیری
2-32 الگوی نظری پژوهش

فصل سوم: توصيف داده ها
3-1 مقدمه
3-2 روش اجراي پژوهش
3-2-1 برآورد حجم نمونه
3-3 ابزار گرد آوري داده‌ها
3-3-1  تاريخچه و توصيف MBTI
3-3-2  نمره گذاري پاسخ نامه
3-3-3 توصيف تيپ هاي شانزده گانه
3-5 اعتبار پرسشنامه‌ ها
3-5-1 اعتبار پرسش نامه شخصيتي، تيپ نماي مايزر- بريگز
3-5-2 اعتبار پرسش نامه اثر بخشي
3-5-3 اعتبار دروني پرسش نامه
3-5-4 اعتبار زماني
3-6 محاسبه روايي
3-6-1 محاسبه روايي پرسش نامه شخصيتي مايرزبريگز
3-6-2 محاسبه روايي پرسش نامه اثر بخشي
3-7 روش‌ هاي آماري
3-8 ويژگي‌ هاي تحقيق

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1  تجزيه و تحليل يافته‌ هاي تحقيق
4-2 توصيف يافته‌ هاي تحقيق
4-3  آزمون فرضيات تحقيق
4-3-1 فرضيه فرعي اول
4-3-2 فرضيه فرعي دوم
4-3-3 فرضيه فرعي سوم
4-3-4 فرضيه فرعي چهارم

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1 هدف و مسأله پژوهش
5-2 نتايج فرضيه اصلي
5-3  نتايج مربوط به فرضيه فرعي اول
5-4 نتايج مربوط به فرضيه فرعي دوم
5-5 نتايج مربوط به فرضيه فرعي سوم
5-6 نتايج مربوط به فرضيه فرعي چهارم
5-7 نتيجه گيري كلي
5-8  محدوديت ها
5-9 پيشنهادات
فهرست منابع
منابع انگليسي
پيوست و ضمائم بخشی از چکیده تحقیق:
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ابتدايي ناحيه 5 مشهد، انجام گرفت. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه بين تيپ هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماري اين تحقيق، مديران مي‌باشند كه گروه مورد بررسي 104 نفر مي‌باشند كه از ميان آن ها، 40 نفر به عنوان نمونه برگزيده شدند. حجم نمونه براي گروه ذي نفعان 120 نفر مي‌ باشد كه هر دو نمونه به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده به وسيله را يا نه انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش 2 پرسش نامه به شرح زير مي‌باشد. 
1- پرسش نامه تيپ شخصيتي مايرز- بريگز كه پرسشنامه هنجار شده است و براي تعيين تيپ شخصيتي توسط مديران پاسخ داده شده است.
2- پرسش نامه اثر بخشي مدير كه توسط محققين ساخته شده و توسط اساتيد مديريت اجرا و تأييد گرديده است كه اين پرسشنامه توسط گروه ذينفعان (معلمين، انجمن اولياء، مربيان و دانش آموزان) پاسخ داده شد. 
روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي آزمون فرضيه اصلي از آزمون جداول توافقي استفاده شده است. براي تحليل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتايج بدست آمده عبارتند از...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه

تحقیق-بررسي-تفاوت-بلوغ-عاطفي-در-بين-دانشجويان-خانم-مجرد-و-متأهل-18-تا-30-سال-دانشگاه
تحقیق بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 71
حجم فایل: 42 کیلوبایت
قیمت: 12900 تومان

دانلود تحقيق در مورد بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه،
در قالب doc و در 71 صفحه، قابل ويرايش، شامل:چكيده
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه
 بيان مسأله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤال هاي پژوهش
 تعاريف نظري
 تعاريف عملياتي

فصل دوم: پيشينة تحقيق
پيشينة تحقيق
پيشينة نظري
تاريخچه روان شناسي بلوغ
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجواني
عوامل مؤثر در بلوغ
بلوغ از ديدگاه روان شناسان
عاطفه چيست
جايگاه عاطفه در مغز از نظر زيستي
مراحل تشكيل هويت در جوانان دانشگاهي
الگوي تحور رواني- اجتماعي
تكاليف تحولي هويهورست براي نوجوانان
رشد و تكامل هيجاني- عاطفي
رشد هيجاني و عاطفي در نوجوانان
نيازهاي عاطفي فرد و اهميت آن ها
رشد و تكامل اجتماعي
ترك خانه پدري
تأثير رواني وارد شدن به دانشگاه
تعادل عاطفي رواني نوجوان
خودمحوري نوجوانان
خود پنداره و انواع خود
الگوي اريك اريكسون درباره هويت
آسيب پذيري و انعطاف پذيري در فرد
عوامل حفاظتي انعطاف پذيري
انواع هويت
بحران هاي دوره نوجواني
پيشينه عملي

فصل سوم: اجراي تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گيري
ابزار گردآوري داده ها
 روش گرد آوري داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها
تجزيه و تحليل يافته ها
اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش
اطلاعات مربوط به سؤال هاي 2 تا 5 پژوهش
داده هاي جانبي
نمودار چندضلعي فراواني مشاهده شده 
نمودار ستوني فراواني مشاهده شده

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- بحث و نتيجه گيري
5-2- محدوديت ها
5-3 پيشنهادات
پيوست
منابع و مآخذ


چکیده تحقيق:
پژوهش حاضر، بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در ميان خانم هاي مجرد و متأهل در مقطع كارشناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان است.
جامعه اين پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجويان خانم دانشگاه سيستان و بلوچستان است. نمونه اين پژوهش شامل 160 نفر مي باشد كه 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل مي باشد كه به روش تصادفي انتخاب شده است. پژوهش حاضر به اين سئوال محقق پاسخ مي دهد كه آيا بين دانشجويان خانم مجرد يا متأهل از نظر بلوغ عاطفي، تفاوت معناداري وجود دارد يا نه؟ 
ابراز تحقيق پرسش نامه، مقياس بلوغ عاطفي از بهارگاوا مي باشد كه مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجراي پرسش نامه و تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده با استفاده از آمار توصيفي شامل محاسبه جداول فراواني و نمودارها مي باشد و آمار استنباطي كه شامل آزمون خي 2 مي باشد، پژوهش به صورت زير به دست آمد...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غيرقانوني در حقوق كيفري ايران

تحقیق-بررسي-تطبيقي-اختلاس-و-تصرف-غيرقانوني-در-حقوق-كيفري-ايران
تحقیق بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غيرقانوني در حقوق كيفري ايران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 25 کیلوبایت
قیمت: 9800 تومان

دانلود تحقيق در مورد بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غيرقانوني در حقوق كيفري ايران،
در قالب word و در 32 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

مقدمه 
بحث و بررسي 
ركن مادي اختلاس و تصرف غيرقانوني 
رفتار مجرمانه اختلاس 
رفتار مجرمانه تصرف غيرقانوني 
اهمال و تفريط منجر به تضييع مال 
مصرف غير مجاز
منابع 
پي نوشت ها 
شرط تسليم قبلي مال 
تعلق مال به دولت 
مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت 
ركن معنوي 
نتيجه گيري


چکیده تحقيق:
جرم اختلاس و تصرف غير قانوني، از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه در ابعاد و جنبه هاي چندي با يكديگر اشتراك دارند و در پاره اي ديگر متفاوتند. آن چه بيش از همه اين دو جرم را به يكديگر شبيه مي كند، وصف و خصوصيت مرتكب آن است كه در هر دو مورد، مرتكب بايد «مستخدم دولت و يا شخص در حكم مستخدم دولت» باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز، نوع و چگونگي «رفتار مجرمانه» است. به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس «برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز » است. 

اختلاس فقط شامل اموال منقول مي شود، ولي هر دسته اموال منقول و غيرمنقول، موضوع تصرف غير قانوني قرار مي گيرند. وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غير قانوني قرار نمي گيرند، زيرا به صرف برداشت اين وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد. در مورد ساير اموال بايد با توجه به نحوه مداخله و ساير شرايط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته، به تحليل موضوع پرداخت. در صورتي كه احراز واقع ميسر نگرديد، با توجه به اين كه اختلاس در بعد ركن مادي و رواني به شرايط و جزايي بيش از تصرف غير قانوني نياز دارد و با تمسك به قاعده اين تفسير به نفع متهم ، مداخلة انجام پذيرفته را بايد تصرف غير قانوني به حساب آورد، نه اختلاس.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc

تحقیق-امنیت-مسیریابی-در-شبکه-های-ad-hoc
تحقیق امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 101
حجم فایل: 311 کیلوبایت
قیمت: 16900 تومان

دانلود تحقيق در مورد امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc،
در قالب word و در 101 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

مقدمه
فصل اول:
تاریخچه 
شبکه های موردی چیست؟
معرفی انواع شبکه های ادهاک
شبکه های ادهاک متحرک
کاربردهای شبکه های ادهاک
خصوصیات شبکه های ادهاک
مقایسه شبکه های بی سیم و سیمی از لحاظ امنیتی
آسیب پذیری شبکه های Ad Hoc 
محدودیت های سخت افزاری یک گره حسگر
آرایش کلید در شبکه های اقتضایی

فصل دوم:
امنیت در شبکه های بی سیم
مشکلات امنیتی در شبکه های موردی
سه روش امنیتی در شبکه های موردی
انواع حملات بر روی شبکه های Ad Hoc
روشهای پیشگیری از حمله 
نیاز مندی های امنیتی شبکه موردی

فصل سوم:
مسیریابی
پروتکل های مسیریابی
پروتکل های روش اول
پروتکل های روش دوم
الگوریتم های مسیریابی معروف و پرکاربرد
مشکلات امنیتی در مسیریابی شبکه های موردی
پیام های خطای مسیر
جدول مقصد و درخواست موقعیت
مدیریت کلید در شبکه های موردی
سوءرفتار گره ها در شبکه های موردی

فصل چهارم:
سرويس مديريت راهنما
مسیربان و مسیر سنج 
سرویس مدیریت زمانی 
بررسي همكاري گره در شبكه Ad Hoc
نتیجه گیری
منابع و مأخذ


مقدمه تحقيق:
شبکه های Ad-hoc به شبکه های آنی و یا موقت گفته می شود که برای یک منظور خاص به وجود می آیند. در واقع شبکه های بی سیم هستند که گره های آن متحرک می باشند. تفاوت عمده شبکه های Ad-hoc با شبکه های معمول بی سیم 802.11 در این است که در شبکه های Ad-hoc، مجموعه ای از گره های متحرک بی سیم بدون هیچ زیرساختار مرکزی، نقطه دسترسی و یا ایستگاه پایه برای ارسال اطلاعات بی سیم در بازه ای مشخص به یکدیگر وصل می شوند. ارسال بسته های اطلاعاتی در شبکه های بی سیم Ad-hoc توسط گره های مسیری که قبلاً توسط یکی از الگوریتم های مسیریابی مشخص شده است، صورت می گیرد. نکته قابل توجه این است که هر گره تنها با گره هایی در ارتباط است که در شعاع رادیویی اش هستند، که اصطلاحاً گره های همسایه نامیده می شوند. پروتکل های مسیریابی بر اساس پارامترهای کانال مانند تضعیف، انتشار چند مسیره، تداخل و همچنین بسته به کاربرد شبکه به صورت بهینه طراحی شده اند. در هنگام طراحی این پروتکل ها به امر تضمین امنیت در شبکه های Ad-hoc توجه نشد. در سال های اخیر با توجه به کاربردهای حساس این شبکه از جمله در عملیات های نظامی، فوریتهای پزشکی و یا مجامع و کنفرانس ها، که نیاز به تأمین امنیت در این شبکه ها بارزتر شده است، محققان برای تأمین امنیت در دو حیطه عملکرد و اعتبار، پیشنهادات گوناگونی را مطرح کردند و می کنند. شبکه های بی سیم Ad-hoc فاقد هسته مرکزی برای کنترل ارسال و دریافت داده می باشد و حمل بسته های اطلاعاتی به شخصه توسط خود گره های یک مسیر مشخص و اختصاصی صورت می گیرد. توپولوژی شبکه های Ad-hoc متغیر است. زیرا گره های شبکه می توانند تحرک داشته باشند و در هر لحظه از زمان جای خود را تغییر بدهند. وقتی گره ای تصمیم می گیرد که داده ای را برای گره مورد نظر خود بفرستد. ابتدا با انجام یک پروتکل مسیریابی پخش شونده کوتاه ترین مسیر ممکن به گره مورد نظر را بدست می آورد و سپس با توجه به این مسیر داده را ارسال می کند. به هنگام به روزرسانی یا کشف مسیر مورد نظر تمام گره های واقع بر روی مسیر اطلاعات مربوط به راه رسیدن به گره مقصد را در جدول مسیریابی خود تنظیم می کنند، تا در هنگام ارسال داده از مبدا، روند اجرای عملیات ارسال داده به درستی از طریق کوتاه ترین مسیر ممکن انجام شود.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق تکنولوژی MPLS

تحقیق-تکنولوژی-mpls
تحقیق تکنولوژی MPLS
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 233
حجم فایل: 1674 کیلوبایت
قیمت: 29000 تومان

دانلود تحقيق در مورد تکنولوژی MPLS،
در قالب word و در 233 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

چکيده 
مقدمه
MPLS چیست؟
سير تكامل شبكه‌ هاي نوري
اساس معماری MPLS
شبکه نوری مبتنی بر OXC
ارزش شبکه‌ های جدید زیر دریایی
بررسي MPLS و مسيرياب هاي نوري
در تجزیه و تحلیل عمیق از ایده های MPLS، مکانیسم ها و اصول
برچسب ایده
ديدگاه های موجود در مورد MPLS                             
اهداف طراحی MPLS توسط طراحان  
مزايای  MPLS  
معماری MPLS- بلوک های ساختمان   
ترکیب اترنت شهری با MPLS- گزینه ایده‌آل ارائه خدمات تجاری در شب
غلبه بر مشکل توسعه‌
کنترل کیفیت، رمز موفقیت 
مدیریت و نظارت بر عملکرد
VPN MPLS چیست؟
مفاهيم پايه اي MPLS
تعريف MPLS
دلايل استفاده از MPLS 
ورود به شبكه هاي MPLS
ادغام مفاهيم ATM و VPN
مفاهيم مهندسي ترافيك و ارتباط آن با MPLS
مهندسي ترافيك
پروتكل توزيع برچسب
نتیجه گیری
فهرست منابع


چکیده تحقيق:
با افزايش و رشد محبوبيت شبکه جهانی وب، اينترنت با رشد بی رويه کاربران مواجه شده است. کاربران انواع داده هاي مختلفي را به شبکه می فرستند که هر يك، نياز به سرويس های مختلفی دارد.

جهت انتقال داده ها در شبکه هاي كنوني، به طور گسترده از شبكه هاي مبتني بر IP استفاده مي شود. عيب استفاده از اين شبكه ها اين است كه سرويس دهی به در خواست ها در آن ها، بر اساس طبقه بندی داده ها صورت نمی گيرد. از طرف ديگر، تکنولوژي های سوييچينگ نظير ATM و Frame Relay اين مزيت را دارند كه کيفيت سرويس تضمين شده را همراه با يک تکنولوژي ارسال سريع تر داده، فراهم می کنند.
به منظور استفاده از مزاياي هر دو تكنولوژي و نيز پرهيز از استفاده مجدد از عيوب آن ها از MPLS بهره مي گيريم.  MPLS يک تکنولوژي جديد است که توسط IETF برای بهبود شبکه های IP، از طريق ادغام تکنولوژي های سوييچينگ و IP، توسعه يافته است.

در اين تحقیق، اصول كلي مهندسي ترافيك و ارتباط آن با MPLS بررسي شده و سپس طريقه عملکرد شبکه MPLS و پروتكل هاي مورد استفاده در آن  توضيح داده شده است. در ادامه، ارتباط بين مديريت ازدحام در شبكه و MPLS مورد بررسي قرار گرفته و سپس الگوريتمي به منظور كاهش ازدحام در شبكه ارائه شده است. در پايان، نيز به بررسي مشكلات موجود در MPLS پرداخته و راه حل هايي نيز براي آن ها ارائه شده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق الگوریتم های مسیریابی

تحقیق-الگوریتم-های-مسیریابی
تحقیق الگوریتم های مسیریابی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 111
حجم فایل: 1970 کیلوبایت
قیمت: 24100 تومان

دانلود تحقيق در مورد الگوریتم های مسیریابی،
در قالب doc و در 111 صفحه، قابل ويرايش.
مقدمه تحقيق:
در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو ري ،پردازش ، و توزيع اطلاعات بودو در بين ساير پيشرفت ها ،شاهد نصب شبكه هاي جهاني تلفن، اختراع راديو و تلويزيون ، توليد و رشد بي سايقه صنعت كامپيوتر و پرتاب ماهواره هاي ارتباطي  بوده ايم. 
با پيشرفت فناوري  اين موارد د رحال همگرايي است و تفاوت هايي بين جمع آوري ، انتثال ذخيره و پردازش اطلاعات به شدت در حال محو شدن است سازمان هايي با صدها شعبه در نقاط مختلف جغرافيايي ،ب فشردن كليد وضعيت فعلي را حتي در دورترين نقاط بررسي مي كنند. با افزايش فدرت جمع آوري، پردازش و توزيع اطلاعات، تقاضاي پردازش اطلاعات پيچيده تر نيز افزايش مي يابد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 صفحه بعد