دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی دکتر جعفر باباخانی

پاورپوینت-کتاب-حسابداری-دولتی-دکتر-جعفر-باباخانی
پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی دکتر جعفر باباخانی
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 332
حجم فایل: 1393 کیلوبایت
قیمت: 48000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی دکتر جعفر باباخانی،
در قالب ppt و در 332 اسلاید، قابل ویرایش.


توضیحات:
این فایل پاورپوینت دارای 332 اسلاید در مورد حسابداری دولتی می باشد:
هدف جلسه اول: شناخت سازمان های دولتی و تفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی
هدف جلسه دوم: توضیح مبناهای حسابداری دولتی
هدف جلسه سوم: اصول حسابداری دولتی و انواع حساب های مستقل
هدف جلسه چهارم: شناخت گروه حساب ها و ارتباط آن با حساب مستقل و طبقه بندی های بودجه
هدف جلسه پنجم: آشنایی با حسابداری خزانه داری کل
هدف جلسه ششم: شناخت مراحل انجام هزینه و وصول درآمد در سازمانهای دولتی
هدف جلسه هفتم: آشنایی با حسابداری حساب مستقل وجوه جاری در دستگاه های دولتی
هدف جلسه هشتم: تعدیلات حساب مستقل وجوه جاری
هدف جلسه نهم: حل مساله نمونه

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 16:06 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی

پاورپوینت-کتاب-جامعه-شناسی-روستایی-نعمت-الله-تقوی
پاورپوینت کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 286
حجم فایل: 478 کیلوبایت
قیمت: 47000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی،
در قالب ppt و در 286 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: جامعه و اجتماع
ماهيت انسان
مفهوم جامعه
سطوح مطالعه جامعه
تعريف جامعه
ويژگي جامعه
ويژگي هاي اجتماع
اجتماع روستايي
جماعت روستايي
اقتصاد روستايي
تقسيم كار در روستا
خانواده روستايي
تجانس اجتماع روستايي
فرهنگ روستايي
زندگي روستايي
دگرگوني روستا

فصل دوم: شهر، روستا و عشاير
ده (روستا)
ملاك هاي تعريف روستا
معيار تشخيص شهر و روستا
تعريف ده در ايران
تعريف شهر
تعريف عشاير
ويژگي هاي معيشت عشايري
سازمان ايلي

فصل سوم: تعريف و تاريخچة جامعه شناسي روستايي
موضوع جامعه شناسي
وظايف جامعه شناسي
موضوع جامعه شناسي روستايي
بنيانگذار جامعه شناسي روستايي
مباحث جامعه شناسي روستايي

فصل چهارم: شيوه هاي سكونت روستايي
تعريف شيوة سكونت
عوامل مؤثر در شيوه سكونت
عوامل طبيعي
عوامل اقتصادي
عوامل اجتماعي- فرهنگي
عوامل سياسي- نظامي- اداري
انواع شيوة سكونت
شيوة سكونت پراكنده
شيوة سكونت متمركز

فصل پنجم: قشربندي و تحرك اجتماعي در روستا
تعريف قشر اجتماعي
تعريف قشربندي اجتماعي
اهميت تملك زمين
ملاك قشربندي در روستا
اقشار روستايي
قشر زمينداران
اقشار بي زمين
گاوبندان
نسقداران
خوش نشينان
هرم قدرت در روستاهاي ايران
كثرت دهقانان خرده مالك و كارگران روستايي
گسترش فعاليت هاي غير كشاورزي
تعريف تحرك اجتماعي
ميزان تحرك اجتماعي
عوامل تحرك اجتماعي

فصل ششم: نهادهاي اجتماعي در روستا
تعريف نهاد اجتماعي
نهادهاي اجتماعي مهم
بُعد، نوع و كاركرد خانواده روستايي
ارزش هاي اجتماعي خانواده روستايي
تعريف خويشاوندي
تعريف طايفه
خويشاوندي در روستاهاي ايران
انواع خويشاوندي
تعريف ازدواج
ويژگي هاي ازدواج در روستاها
ازدواج مبادله اي
ازدواج درون گروه
عوامل ازدواج همخون

فصل هفتم: روان شناسي اجتماعي روستاييان
بررسي رفتارها و روابط اجتماعي
طبقه بندي جوامع
جامعة سنتي
جامعة صنعتي
ويژگي هاي جامعه سنتي
سرنوشت گرايي
رفتارها
ارزش فرزند
ارزش جنس مذكر

فصل هشتم: جمعيت و حركات آن در روستا
مطالعات جمعيتي
ساخت جمعيت
ساخت جمعيت روستايي
حركات جمعيت
حركت طبيعي جمعيت در روستاها
تعريف مهاجرت
انواع مهاجرت
مهاجرت از روستا به شهر در ايران
ويژگي هاي مهاجرت از روستا به شهر در ايران
نظريه ها و مدلهاي مهاجرتي
طبقه بندي نظريه هاي مهاجرتي
پيامدهاي مهاجرت از روستا به شهر
تعريف سياست هاي مهاجرتي
انواع سياست هاي مهاجرتي
سياست هاي اقتصادي
سياست هاي سازماني
سياست هاي اداري

فصل نهم: توليد كشاورزي
تعريف كشاورزي
انواع فعاليت كشاورزي
ويژگي هاي اقتصاد كشاورزي ايران
بهره برداري كشاورزي
مالكيت مشاع و ديواني در تاريخ ايران
منابع درآمد روستاييان
عوامل سنتي توليد
اهميت آب
نيروي انساني
عوامل جديد توليد
عوامل دگرگوني نظام توليد سنتي

فصل دهم: نظام هاي بهره برداري
تعريف نظام بهره برداري
ويژگي هاي نظام هاي بهره برداري
نظام هاي بهره برداري از زمين در ايران
نظام هاي بهره برداري ما قبل سرمايه داري
برزگري
مزارعه
انواع قراردادهاي زراعي
خورابه
مغارسه و مساقات
اقطاع
انواع تيول
نظام اربابي
نظام هاي بهره برداري انتقالي
نظام بهره برداري كوچك و متوسط بازرگاني
نظام بهره برداري دهقاني
ويژگي هاي بهره برداري دهقاني
انواع بهره برداري دهقاني
نظامهاي بهره برداري جديد
كشاورزي تجاري وسيع
واحد كشتماني
شركت كشت و صنعت
بهره برداري مبتني بر توليد تعاوني
شركت تعاوني كشاورزي
شركت سهامي زراعي
مشاع توليدي
اهداف مشاع

فصل يازدهم: واحدهاي كار زراعي
تعريف واحد كار زراعي
انواع واحد كار زراعي فردي
نسق زراعي
نسق دار
نسق بندي
جفت گاو
واحدهاي بهره برداري جمعي
بُنه
بُنه بندي
انواع بُنه
ُنه اربابي
بُنه گاوبندي
بُنه قمي كاري

فصل دوازدهم. مالكيت ارضي و مناسبات زمين داري:
تعريف مالكيت
رابطة فرد با زمين
مالكيت جمعي و دولتي در جوامع شرقي
مالكيت ارضي از لحاظ شيوه انتقال به دولت اسلامي
اراضي مفتوح عُنوه
اراضي في
اراضي صلحي و عهدي
اراضي طوعي و دعوتي
انواع اراضي از لحاظ بهره برداري كشاورزي
انواع اراضي از لحاظ روابط ملكداري
انواع مالكيت ارضي در دوره پيش از اصلاحات ارضي
املاك خالصه
املاك اختصاصي
تعريف وقف
انواع وقف
املاك اربابي
خرده مالكي
سرمايه داري ارضي

فصل سيزدهم: اصلاحات ارضي
تعاريف اصلاحات ارضي
اصلاحات، تغييرات و انقلاب ارضي
تفاوت اصلاحات ارضي و تغييرات ارضي
انقلاب ارضي
هدف اصلاحات ارضي
موارد شمول اصلاحات ارضي
موارد استثناي اصلاحات ارضي
شقوق اصلاحات ارضي در ايران
مراحل اجراي اصلاحات ارضي
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
علل اصلاحات ارضي
علل خارجي اصلاحات ارضي
عوامل داخلي اصلاحات ارضي
نتايج اقتصادي اصلاحات ارضي
نتايج اجتماعي اصلاحات ارضي
نتايج سياسي اصلاحات ارضي

فصل چهاردهم: توسعه، توسعة روستايي و تنگناهاي آن
تعريف توسعه
ابعاد مفهوم توسعه
مفهوم فلسفي- نظري توسعه
مفهوم عيني- كاربردي توسعه
نظرية توسعه يكپارچه
اهداف توسعه
عقب ماندگي روستاها
جامعه شناسي توسعة روستايي
اهداف برنامه هاي توسعة روستايي
موانع توسعة روستايي
موانع طبيعي
موانع جمعيتي
موانع سياسي- اجتماعي
موانع اقتصادي
موانع فرهنگي- رواني
زمينه هاي توسعة روستايي
مسئله ارضي
مسئله دهقاني
مسئله توليد كشاورزي

فصل پانزدهم: برنامه ريزي توسعة روستايي
ضرورت برنامه ريزي
تعريف برنامه ريزي
دستورالعمل اقتصادي
شرايط برنامه ريزي
سطوح برنامه ريزي
برنامه ريزي در سطح ملي
برنامه ريزي در سطح منطقه اي
برنامه ريزي در سطح محلي
زمينه هاي برنامه ريزي توسعة روستايي
بخش دولتي
بخش تعاوني
شورا
اتحادية دهقاني
تعاوني ها

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 16:06 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود جزوه کامل تحلیل سازه1

جزوه-کامل-تحلیل-سازه1
جزوه کامل تحلیل سازه1
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 144
حجم فایل: 84691 کیلوبایت
قیمت: 14000 تومان

دانلود جزوه کامل تحلیل سازه1،
در قالب pdf و در 144 صفحه.


توضیحات:
این جزوه آموزشی به صورت دست نویس و با خطی خوش در اختیار دوستان و علاقمندان قرار گرفته است. در این جزوه تمامی مباحث موجود در درس تحلیل1 به صورت کامل به همراه تمارین متعدد آورده شده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 16:04 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی

پاورپوینت-فصل-پنجم-کتاب-تئوری-سازمان-ساختار-و-طرح-سازمانی-نوشته-رابینز-ترجمه-الوانی-و-دانایی-فرد
پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 579 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد با موضوع استراتژی (ویرایش جدید)،
در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

استراتژی
استراتژی چیست؟
تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمان
نظریه سنتی در مورد استراتژی- ساختار
نظریه چندلر
نظریه معاصر در مورد استراتژی- ساختار
انواع چهارگانه سازمان های استراتژیك
سازمان های تدافعی
سازمان های آینده نگر
سازمان های تحلیلگر
سازمان های انفعالی
طبقه بندی مختلف استراتژی- ساختار
پیوستار محیط- استراتژی
پیش بینی انواع استراتژی ها


توضیحات:
کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی  نوشته استیفن رابینز ترجمه دکتر سیدمهدی الوانی و دکتر حسن دانایی فرد از جمله منابع مهم درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی و تئوری های مدیریت پیشرفته در سطح کارشناسی و ارشد رشته های مجموعه مدیریت می باشد.

این فایل شامل پاورپوینت فصل پنجم این کتاب با عنوان استراتژی می باشد که در حجم 25 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی (ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) درس های مدیریت عمومی- مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت و تئوری های مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن، کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 16:04 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت ریزپردازنده

پاورپوینت-ریزپردازنده
پاورپوینت ریزپردازنده
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 122
حجم فایل: 4578 کیلوبایت
قیمت: 28000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع ریزپردازنده،
در قالب ppt و در 122 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

قانون Moore
نسل های ریزپردازنده ها
یادآوری از درس معماری کامپیوتر
یادآوری- سیستم با واحد کنترل سخت افزاری
گذرگاه داخلی / گذرگاه خارجی
پنج بلوک اصلی سیستم ها
گذرگاه خارجی: آدرس، داده، کنترل
اجرای یک دستوراسمبلی (زبان ماشین):
واکشی Fetch
رمزگشائی Decode
اجرا Execute
سیستم حافظه فیزیکی در 8088
سیستم حافظه فیزیکی در 8086 (1مگابایت)
حافظه فیزیکی 80286SX/386SL/386LC
سیستم حافظه 32 بیتی (386DX/486)
سیستم حافظه 64 بیتی - پنتیوم
دید نرم افزاری به پردازنده
مدل نرم افزاری 8086

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 16:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت رودکی و منوچهری

پاورپوینت-رودکی-و-منوچهری
پاورپوینت رودکی و منوچهری
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 133
حجم فایل: 2279 کیلوبایت
قیمت: 35000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع رودکی و منوچهری،
در قالب ppt و در 133 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

گزيده اشعار رودكي
اشعار غنايي و عاشقانه
اشعار وصفي
پند و حكمت
مراثي
حسب حال
مدايح

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 16:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت-مدیریت-منابع-انسانی
پاورپوینت مدیریت منابع انسانی
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 220
حجم فایل: 864 کیلوبایت
قیمت: 44000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت منابع انسانی،
در قالب ppt و در 220 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: ماهيت مديريت منابع انسانی
فلسفه مديريت منابع انسانی
مفهوم مديريت منابع انسانی
الف) سير تکوينی مديريت منابع انسانی
ب) جايگاه امروزی مديريت منابع انسانی
ج) نقش سازمان امور اداری و استخدامی کشور
د) نقش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
هدف عام مديريت منابع انسانی:
هدف اجتماعی
هدف سازمانی
هدف وظيفه ای
هدف اختصاصی
الف) وظايف و مسئوليت های عمومی مديريت منابع انسانی:
1- برنامه ريزی
2- سازماندهی
3- هدایت و رهبری
4- نظارت و کنترل
ب) وظايف و مسئوليت های اختصاصی مديريت منابع انسانی:
جذب و گزينش
آموزش و توسعه منابع انسانی
طراحی سيستم های حقوق و دستمزد
شناخت استعدادها، علائق، انگيزه ها و شخصيت نيروهای انسانی از طريق ايجاد ارتباطات انسانی
انجام اقدامات مربوط به نگهداری تن و روان منابع انسانی
انجام اقدامات مربوط به فعل و انفعالات و جابجائی های پرسنلی
انجام اقدامات مربوط به نظم و انظباط و رسيدگی به شکايات
ارزشيابی شايستگی کارکنان
برنامه ريزی نيروی انسانی
انجام اقدامات مربوط به از کار افتادگی، بازنشستگی و مستمری بگيران
سياست ها و خط مشی های مديريت منابع انسانی

فصل دوم: تجزيه، طراحی و طبقه بندی مشاغل:
تعريف اول از تجزيه شغل
سوالات اساسی مرتبط با تجزيه شغل
هدف از انجام تجزيه شغل
برخی از اصطلاحات تجزيه شغل
روش های تجزيه شغل:
الف) مشاهده:
1- مشاهده مستقيم
2- مشاهده غیرمستقیم
ب) مصاحبه
ج) پرسشنامه
ويژگی سوالات پرسشنامه تجزيه و تحليل شغل
پرسشنامه به صورت چک ليست
بررسی سوابق گذشته
مراحل لازم در بررسی سوابق گذشته :
1- تجزيه و تحليل کلی در مورد اهداف سازمان و روش های نيل به آن
2- بررسی و مطالعه شغل در سازمان های مشابه
3- مطالعه شرح شغل و شرايط  احراز آن در صورت وجود
4- مطالعه فرهنگ و عناوين حرفه ای
5- بررسی ساير اسناد و مدارک کتبی موجود در سازمان
نتايج حاصل از تجزيه شغل
ويژگی فرم های شرح شغل
اطلاعات مندرج در  فرم های شرح شغل
فرم شرايط احراز شغل
نکات قابل توجه در زمان تهيه فرم شرايط احراز شغل
کاربردهای مختلف تجزيه شغل:
الف) جذب و گزينش
ب) آموزش و بهسازی
ج) رسيدگی به شکايات و ايجاد نظم
طبقه بندی مشاغل:
الف) تعريف طبقه بندی مشاغل:
1-الف) خصوصيات مشاغلی که در طبقه بندی مشاغل دريک طبقه قرار می گيرند
ب )برخی از اصطلاحات طبقه بندی مشاغل:
1-ب) رسته شغلی
2-ب) رسته فرعی
3-ب) رشته شغلی
4-ب) طبقه شغلی
5-ب) گروه شغلی
6-ب) شرح طبقه شغلی
7-ب) طرح طبقه بندی مشاغل
ج) طرح طبقه بندی مشاغل در ايران

فصل سوم: نيرويابی، جذب و گزينش
الف) تعاریف و مفاهیم نیرویابی
ب) تعیین پست های خالی سازمان قبل از نیرویابی:
1-ب) نکات قابل توجه قبل از نیرویابی
ج) سیاست های کلی نیرویابی:
1- سياست نيرويابی از داخل سازمان:
مزایای نیرویابی از داخل سازمان
تحريک کارکنان به ارتقای ميزان دانش، مهارت و نوع رفتار خود به منظور تصدی مشاغل بالاتر در سازمان
تقويت روحيه و حس وفاداری کارکنان نسبت به سازمان
تقليل هزينه های نيرويابی
شناخت سازمان از نيروهای خود و شناخت متقابل نيروها از  سازمان
تقليل خطر ورود افراد ناباب به سازمان
1-ج) معایب نيرويابی از داخل سازمان
1. جلوگيری از ورود افراد و افکار جديد به سازمان
2. تقويت ارتباطات غيررسمی در سازمان
3. امکان تقليل کمی و کيفی کالاها و خدمات قابل ارائه سازمان
2- سياست نيرو يابی از خارج سازمان:
2- ج) مزایای نيرو يابی از خارج سازمان
ورود افراد و افکار جديد به سازمان
تضعيف ارتباطات غير رسمی در سازمان
افزايش کمی و کيفی کالاها و خدمات قابل ارائه سازمان
2- ج) معایب نيرويابی از خارج سازمان
افزايش هزينه های نيرويابی
تضعيف روحيه کارکنان
افزايش خطر ورود افراد ناباب به سازمان
د) شیوه های نیرویابی
جذب
نکات قابل توجه سازمان های مستقر در مناطق محروم جهت جذب نيروهای موردنياز
گزینش
نسبت گزینش
گام های گزینش:
1) مصاحبه مقدماتی
2) تکميل فرم درخواست شغل توسط متقاضی
3) ارائه اسناد و مدارک لازم
4) انجام تحقيقات لازم
5) انجام آزمون های فيزيکی
6) انجام آزمون های استخدامی
7) مصاحبه استخدامی
اهداف مصاحبه استخدامی
مصاحبه طرح ریزی شده
مصاحبه آزاد
مصاحبه ترکیبی
مصاحبه گروهی
مصاحبه همراه با فشارهای عصبی
نحوه انجام مصاحبه های استخدامی
گزارش مصاحبه
استراتژی های مصاحبه:
1- استراتژی صمیمی و صادق
2- استراتژی حل مشکل
3-استراتژی استرس
4- استراتژی تلخ و شیرین
معیارهای سازمان ها برای گزینش افراد
1) معیارهای  سازمانی
2) معيار های اخلاقی
3) معیارهای ارزشی
نقش مدیران منابع انسانی در نیرویابی، جذب و گزینش

فصل چهارم: آموزش و توسعه منابع انسانی
یادگیری:
1-تئوری های یادگیری
2- اصول یادگیری:
راهنمایی
استانداردهای عملکرد و آگاهی از نتایج آن
پاداش و پیگیری
انگیزش
انتقال
فرآیند آموزش:
1- تعیین نیازهای آموزشی
2- اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی
3- محتوای دوره ها
4- اصول و مبانی یادگیری (منحنی یادگیری)
5- اجرا و ارزشیابی
روش ها و فنون آموزش و توسعه منابع انسانی:
1- برای مشاغل کاربردی
2- برای مشاغل مديريتی و سرپرستی
آموزش حين کار
آموزش جواری
آموزش استاد شاگردی
دوره های اختصاصی
اصول ياد گيری در دوره های اختصاصی
الف- مهارت های تصمیم گیری:
تمرینات داخل کازیه
بازی های مدیریتی
مطالعات موردی
ب- مهارت های ارتباطی:
ايفای نقش
مدل سازی رفتاری
آموزش حساسيت
4- ب) تجزیه و تحلیل رفتارهای متقابل
ج- دانش شغلی
1-ج) تجربه حین کار
2-ج) راهنمایی خصوصی (مربی گری)
3-ج) روش تحت مطالعه
د) دانش سازمانی
1-د) چرخش در مشاغل
2-د) مدیریت چندجانبه
ه) دانش عمومی
1-ه) دوره های ویژه
2-ه) جلسات ویژه
3-ه) مطالب منتخب
و) نياز های ویژه انفرادی
1-و) پروژه های ویژه
2-و) تکالیف گروهی

فصل پنجم: ارزشیابی مشاغل

ارزشیابی مشاغل چیست؟
فواید ارزشیابی مشاغل
محدودیت های ارزشیابی مشاغل
نحوه انجام ارزشیابی مشاغل
روش های ارزشیابی مشاغل:
1- روش رتبه بندی
2- روش درجه بندی
3- روش مقایسه عوامل
4- روش امتیازی:
مراحل 6 گانه روش امتيازی:
1- انتخاب عوامل شغلی
2- تنظیم آیین نامه امتیازات
3- تخصیص امتیاز به کلیه مشاغل موجود در سازمان:
4- مطالعه بررسی حقوق و دستمزد جاری در بازار کار
5- تعیین سیاست های کلی حقوق و دستمزد
6- تنظیم و استقرار سیستم حقوق و دستمزد
محاسن روش امتیازی:
تحلیلی و کمی بودن آن
برخوردار بودن از یک منطق و استدلال خاص و قوی
یکنواخت بودن ارزشیابی برای کلیه مشاغل
معایب روش امتیازی:
انتخاب ضرایب ریالی یکسان برای مشاغل مختلف
فقدان انعطاف پذیری
عدم وجود قانون و منطق خاص
ارزشیابی مشاغل در ایران

فصل ششم: برنامه ریزی و نیروی انسانی
مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی
اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی
تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی
موارد استفاده از برنامه ریزی نیروی انسانی:
1- تجزیه و تحلیل برنامه آینده سازمان
2- برآوردمیزان و نوع نیروهای انسانی موجود
3- تطبیق عرضه و تقاضای نیروی کار
4- تعیین سیاست ها، خط مشی ها و استراتژی های جذب، گزینش ....
مرتبط ساختن برنامه ریزی نیروی انسانی با برنامه ریزی استراتژیک
گام های اولیه برای برنامه ریزی نیروی نسانی:
1) مطالعه اهداف سازمانی
2) بررسی ضایعات پرسنلی (فوت، بازنشستگی، ....)
3) توجه به روند پیشرفت ها در علم و تکنولوژی
4) انجام تجزيه و تحليل های کمی و رياضی
تعیین استراتژی های برنامه ریزی نیروی انسانی
مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی:
1- پیش بینی میزان تقاضای نیروی انسانی در آینده:
الف- بررسی عوامل موثر در پیش بینی های بلندمدت تقاضای نیروی انسانی
1- بررسی اهداف و برنامه های بلندمدت سازمان
2- بررسی نرخ رشد جمعیت
3- بررسی اوضاع و احوال اقتصادی
4- بررسی روند تکنولوژی
5- بررسی روند سیاسی- اجتماعی جامعه
ب- عوامل موثر در پیش بینی های کوتاه مدت تقاضای نیروی انسانی
1- برنامه و بودجه
2- بررسی ضایعات پرسنلی
3- قوانین و مقررات استخدامی
2- پیش بینی میزان عرضه منابع انسانی در آینده:
الف- پیش بینی میزان عرضه داخلی:
1- بررسی و شناخت منابع انسانی موجود در سازمان
ب- پیش بینی عرضه خارجی:
1- بررسی نیازهای خارجی
2- بررسی عرضه خارجی
3- بررسی عکس العمل جامعه
4- بررسی روند جمعیتی
3- پیش بینی نحوه تطبیق عرضه و تقاضای منابع انسانی در آینده
1- نیروی استخدامی جدید
2- آموزش و آماده سازی
3- مدیریت حرفه شغلی
4- بهبود سیستم ها و روش ها
5- تقلیل نیروی انسانی
 استفاده از مدل در برنامه ریزی نیروی انسانی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 16:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت مدارهای الکتریکی

پاورپوینت-مدارهای-الکتریکی
پاورپوینت مدارهای الکتریکی
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 298
حجم فایل: 3667 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع مدارهای الکتریکی،
در قالب ppt و در 298 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: معرفي عناصر الکتريکی و روابط آن ها
مقاومت الکتريکي
خازن
روابط خازن
ترکيب موازي خازن ها
ترکيب سري خازن ها
سلف (القاگر)
روابط سلف هاي سري
روابط سلف هاي موازي
منابع ولتاژ
منابع جريان
اصل جمع آثار

فصل دوم: چند مدار ساده
مدار تقسيم کننده ولتاژ
مدار تقسيم کننده جريان
تبديل ستاره- مثلث و برعکس

فصل سوم: مدارهای معادل نورتن و تونن
مدارهاي معادل تونن و نورتن
مدار معادل تونن
حالت خاص
مدار معادل نورتن
نحوة محاسبة مدار معادل نورتن
مقاومت نورتن
منبع جريان نورتن
مقاومت نورتن

فصل چهارم: انتقال توان ماكزيمم
انتقال ماکزيمم توان
تبديل منابع

فصل پنجم: قوانين جريان و ولتاژ کيرشهف
بعضي تعاريف اوليه
قانون جريان کيرشهف
مثال از KCL

فصل ششم: روش ولتاژ- گره
چرا روش هاي جديد؟
روش ولتاژ- گره
مثال از ولتاژ- گره
روش هاي حل دستگاه معادلات
ساده‌ سازي معادلات و حل آن ها
روش حل ماتريسي
روش كرامر
ابرگره
مثال از منابع وابسته

فصل هفتم: روش جريان- خانه
روش جريان- خانه
مراحل روش جريان- خانه:
1- مشخص كردن همة خانه‌ها (مش‌ها)
2- اختصاص جريان به هر خانه.
3- اعمال قانون KVL به هريك از خانه‌ها بر اساس جريان هاي مشخص شده براي خانه‌ها
4- حل معادلات به دست آمده و يافتن مقادير جريان خانه‌ها
5- استفاده از مقادير جريان خانه‌ها براي يافتن جريان شاخه‌ها
مثال از جريان- خانه
  ابرخانه چيست؟
  نتيجه‌گيري و مقايسه

فصل هشتم: مدارهاي مرتبه اول
مدار مرتبه اول چيست؟
مفاهيم مربوط به مدارهاي درجه اول
انواع مدارهاي مرتبه اول

فصل نهم: مدار RC
مدار RC
روابط مدار RC
تعيين شرايط اولية مدار RC
مثال از مدارRC
مدار RC در حالت كلي
روش دوم حل مدارهاي RC

فصل دهم: مدارهاي مرتبه اول RL
مدار هاي RL
پاسخ مدار RL
تعيين شرايط اولية مدار RL
روش هاي يافتن پاسخ مدار RL
مثال از مدارRL
مدارهاي مرتبه اول با دو كليد
مثال از مدارهاي مرتبه اول با دو كليد
قسمت اول از صفر تا 10 ثانيه
قسمت دوم از 10 ثانيه به بعد

فصل یازدهم: مدارهاي مرتبه دوم
مدار مرتبه دوم چيست؟
مدار RLC موازي
مدار RLC سري
فرم كلي معادلات
فرم كلي جواب
پاسخ طبيعي
حالت فوق ميرا
حالت ميراي بحراني
حالت زير ميرا
مثال از RLC سري
مثال از مدار RLC موازي
پاسخ پله مدار RLC
مثال از پاسخ پله مدار RLC

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 16:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت روان شناسی کودک

پاورپوینت-روان-شناسی-کودک
پاورپوینت روان شناسی کودک
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 362 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع روان شناسی کودک،
در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

اهداف بهداشتي در دوران كودكي و نوجواني
مراحل درك كودك از رابطه ميان سلامت و رفتار
وقتي بيمار، كودك است
كمك به كودك براي كنار آمدن با مشكلات بستري شدن در بيمارستان
رابطه ها
هيجانات كودكان
سبك هاي چهارگانه فرزندپروري
هم دلي: اساس پرورش هيجاني
پنج مرحله اصلي پرورش هيجان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 16:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت تفکیک زمین شهری

پاورپوینت-تفکیک-زمین-شهری
پاورپوینت تفکیک زمین شهری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 67
حجم فایل: 3357 کیلوبایت
قیمت: 9000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع تفکیک زمین شهری،
در قالب ppt و در 67 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف تفکیک زمین
انواع تفکیک زمین
اهداف در تفکیک زمین
شرح خدمات
وظیفه مهندس شهرساز در تفکیک زمین
فرآیند تفکیک
مثال

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 16:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 صفحه بعد